Co to je samostatná odborná práce

Termínem „samostatná odborná práce (SOP)“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru.

Žáci mohou při zpracování SOP prokázat hlubší a ucelenější znalost určité odborné problematiky, kterou řeší na základě samostatného a tvůrčího přístupu. Také mohou předvést schopnost prezentovat výsledky vlastní práce. Zkoušející má příležitost na tomto základě nejen lépe posoudit celkovou odbornou připravenost žáka na výkon daného povolání, ale i jeho klíčové kompetence (především komunikativní, personální a sociální, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace).

Samostatná odborná práce má obvykle širší obsahové zaměření - např. cukráři mají popsat, jak by udělali dort k slavnostní příležitosti (narozeniny, významná kulturní či sportovní událost, Den matek apod.), tento dort také prakticky připravit a u závěrečné zkoušky obhájit. SOP je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného roku, a na její přípravu je jim poskytován delší časový prostor – minimálně jeden měsíc. Žáci práci samostatně zpracovávají a průběžně konzultují s vyučujícími ve stanoveném časovém rozpětí. Odevzdají ji nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací v termínu určeném ředitelem školy. Škola zajistí, aby samostatná odborná práce byla k dispozici zkušební komisi. Pokud žák SOP neodevzdá, je u závěrečné zkoušky výrazně znevýhodněn.

Prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce je součástí praktické zkoušky. Může probíhat podle potřeb a možností školy buď při zahájení, v průběhu nebo v závěru praktické zkoušky, případně tak, jak je uvedeno v organizačních pokynech daného oboru.

Pokyny pro realizaci SOP

Zadání samostatné odborné práce i pokyny pro její realizaci obdržely školy vyučující tyto obory v lednu 2020. V jednotném zadání je SOP zpracována jako téma obsahující zadání samostatné odborné práce, osnovu jejího obsahu a požadavky na formální úpravu písemného zpracování. Rovněž jsou zde uvedeny obecné pokyny k organizaci jejího zadávání, zpracování, odevzdání, způsobu hodnocení a pokyny, které škola žákům poskytne pro její zpracování. Jejich upřesnění je v kompetenci ředitele školy.

Využití SOP u opravné a náhradní zkoušky

Jestliže žák koná opravnou nebo náhradní zkoušku v září nebo prosinci, je v kompetenci ředitele školy umožnit žákovi využít písemné zpracování SOP, kterou si připravil na předchozí termín ZZ (u kterého z praktické zkoušky celkově neprospěl nebo zkoušku nekonal).

Cílem je nestresovat žáky opakovaným časově náročným psaním rozsáhlého materiálu, který již dříve v požadované kvalitě vytvořili, a umožnit jim pečlivěji se připravit na řešení témat praktické zkoušky. Pokud však žák bude skládat praktickou zkoušku až v červnu následujícího školního roku, je povinen zpracovat SOP nově – podle témat stanovených pro daný školní rok.

Obhajoba SOP u praktické zkoušky

Pro prezentaci a obhajobu SOP je využívána praktická zkouška v souladu s pokyny v jednotném zadání. Při této zkoušce se využívají výsledky samostatné odborné práce (prezentace a obhajoba SOP, příp. zhotovení výrobku podle vypracovaného technologického postupu, technické dokumentace apod.), které se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

Soutěž SOP

CZVV (a dříve NÚV) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašuje každoročně soutěž SOP. Školy mohou přihlásit do soutěže nejvýše dvě nejlepší práce žáků za obor vzdělání, respektive zaměření (u oboru Kuchař-číšník jsou tři zaměření). Žáci, jejichž práce se umístí na 1. až 3. místě, získají ocenění na slavnostní akci pořádané Hospodářskou komorou ČR.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo