Jak vznikají jednotná zadání

Jednotná zadání jsou vytvořena pro každý obor vzdělání zvlášť. Za jejich tvorbu a inovace zodpovídají editoři/rky. Ti spolupracují se zkušenými pedagogy ze škol, kteří vytvářejí jednotlivá témata v daném oboru.

Každé jednotné zadání má dvě varianty:

  1. Varianta pro zkoušející – obsahuje úplné znění jednotného zadání i s organizačními pokyny, pravidly pro hodnocení žáků a správnými řešeními.
  2. Varianta pro žáky – skládá se pouze z toho, co žáci přímo využívají u závěrečných zkoušek (tj. pokyny pro žáky, zadání témat a dokumentaci potřebnou k jejich řešení.

Jak školy získávají jednotná zadání

Každá škola, která vyučuje učební obory, má přístup do informačního systému závěrečné zkoušky a může si jednotná zadání pro obory, které vyučuje, stáhnout. Za ochranu jednotného zadání před vyzrazením odpovídá ředitel školy.

Při přípravě zadání ve škole si ředitel přímo v informačním systému může vybrat témata, která odpovídají zaměření školy. Jejich počet musí současně odpovídat pravidlům stanoveným ve vyhlášce. Informační systém pak vygeneruje zadání, které je připraveno podle potřeb dané školy.

Závaznost jednotného zadání

Do textů jednotného zadání nelze zasahovat, proto je v informačním systému závěrečné zkoušky zpracováno ve formátu PDF. To je nezbytné pro dodržení jednotného zadání jako určitého standardu, který je společný pro všechny školy vyučující daný obor.

  • Určité úpravy v jednotném zadání jsou přípustné, ale pouze v případě uzpůsobení podmínek zkoušky žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Ovšem ani v takových případech nelze měnit odborný obsah témat.
  • Každé jednotné zadání obsahuje organizační pokyny (celkové a k jednotlivým zkouškám), nad jejichž rámec je nepřípustné se zadáním manipulovat.
  • V jednotném zadání může být rovněž uvedeno, že podmínky pro vykonání zkoušky konkretizuje ředitel školy.

Inovace jednotných zadání

Inovace témat i struktury jednotných zadání probíhá průběžně na základě připomínek ze škol. Pedagogové mohou dávat své podněty:

  1. prostřednictvím zpětné vazby po každém termínu závěrečné zkoušky – podrobněji v sekci Zpětná vazba ze škol;
  2. při poradách, které CZVV pořádá k závěrečné zkoušce v jednotlivých oborech, při nichž probíhají konzultace mezi zástupci škol vyučujících daný obor a pracovníky CZVV. Podrobněji v sekci Porady se zástupci škol.

Jaký je rozdíl v jednotných zadáních mezi obory kat. H a obory kat. E

Rozdíly souvisí s charakterem samotných oborů. Obory kat. H jsou náročnější a obsahují víc teoretického učiva, obory kat. E jsou více zaměřeny na praxi. Předpokládá se také, že jejich absolventi budou obvykle pracovat pod vedením zkušeného pracovníka. To vše souvisí s tím, že do oborů kat. E chodí z větší části žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednotná zadání v oborech kat. E jsou jednodušší, obsahují co nejsrozumitelnější formulace, více obrázků a fotografií. V písemné zkoušce je často zařazen test, protože pro žáky oborů kat. E je jednodušší zaškrtnout správnou odpověď než samostatně psát. Žákům se SVP mohou být kromě toho upraveny podmínky závěrečné zkoušky – mohou dostat delší čas na vypracování témat, písmo zadání může být zvětšeno apod. Podrobně viz ZZ pro žáky se SVP.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo