Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

Porady se zúčastnili zástupci sedmi škol: OU Praha 2 – Vvyšehrad, OŠ výroby a služeb Plzeň, SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem, SŠ profesní přípravy Hradec Králové, SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, OU a Praktická škola Hlučín, SŠ gastronomie a obchodu Zlín. Za CZVV byla přítomna vedoucí oddělení závěrečné zkoušky a garant pro ZZ Hana Hušáková a editorka jednotného zadání pro obor 66-51-E/01 Prodavačské práce Romana Jezberová.

Závěry porady

Písemná zkouška

Účastníci porady se shodují v tom, že písemná zkouška je po revizích v OU Vyšehrad velmi dobře zpracovaná a má precizně nastavené hodnocení. Je ovšem potřeba upravit dvě oblasti - Zbožíznalství a Paragon a výpočty.

Účastníci porady se shodli na těchto změnách, které budou platit již v běžícím školním roce 2019/2020:

Zbožíznalství

Zástupci škol v rámci porady posoudili všechny úkoly oblasti Zbožíznalství, jak potravinářského, tak i nepotravinářského. Zvážili jejich vhodnost a vyřadili příliš náročné nebo podrobné úkoly (např. v oblastech železářství, galanterie apod.).

Z potravinářského sortimentu byly vyřazeny tyto úkoly: Révové víno - podle obsahu cukru; Skupiny kávovin; Dochucovací prostředky; Rozdělení potravin podle výživy.

Z nepotravinářského sortimentu byly vyřazeny úkoly: Textilní galantérie; Použití hedvábí; Použití lnu; Použití bavlny; Použití vlny; Spojovací materiál; Hrničky; Nástroje na opracování kovů a dřeva; Jízdní kola; Druhy sklenic; Broušené sklo; Zušlechťování skla; Vady skla; Výroba papíru, Gramáž papíru.

Paragon a výpočty

Nově je hodnota oblasti nastavena na 10 bodů, a to z důvodu změny bodování u úkolu Paragon. Tento úkol byl zjednodušen (žák nebude počítat DPH), a proto za něj nebude maximálně 14 bodů, ale 7 bodů.

Test

Test obsahuje celkem 210 otázek, z nichž se generuje zadání. Školy upozornily na to, že u některých otázek existuje víc správných odpovědí. Před březnovým zveřejněním jednotných zadání proto bude provedena kontrola testových otázek, kterou byla pověřena zástupkyně OŠ výroby a služeb Plzeň.

Revize banky úkolů pro písemnou zkoušku byla naplánována a odsouhlasena pro školní rok 2020/2021 a bude se týkat oblasti Zbožíznalství.

Celá oblast Zbožíznalství bude od školního roku 2020/2021 rozdělena na Zbožíznalství I – potravinářský sortiment (40 bodů) a na Zbožíznalství II – nepotravinářský sortiment (20 bodů). Tím bude zajištěno, aby žák v rámci tématu dostal otázku z obou sortimentů zboží. Zároveň dojde i ke snížení rozsahu generovaného tématu pro žáka.

Praktická zkouška

Zástupci škol vznesli připomínku k organizačním pokynům u praktické zkoušky, podle nichž tato zkouška trvá jeden den, celkem 7 hodin. Vzhledem ke specifičnosti žáků, kteří se učí v oborech kategorie E, chtějí mít školy možnost rozložit praktickou zkoušku do dvou dnů. Tato změna bude v zadávací dokumentaci provedena již pro školní rok 2019/2020, školy si tedy mohou praktickou zkoušku rozdělit do více dnů.

Ústní zkouška

Obsah témat ústní zkoušky je podle škol vyhovující. Upozornily ale na to, že je rozčleněn do příliš velkého počtu témat, což vede k tomu, že si jsou témata často obsahově podobná.

Pro školní rok 2019/2020 zůstanou témata beze změny.

Revize témat ústní zkoušky byla naplánována pro školní rok 2020/2021:

V rámci revize proběhne redukce počtu témat, a to tak, aby každé téma bylo jedinečné. Přitom každé téma se bude skládat ze dvou odborných oblastí – z Techniky prodeje a Zbožíznalství.

Revizi témat provede ve spolupráci s CZVV zástupce SŠ prof. Zdeňka Matějíčka, Ostrava-Poruba. Výsledek revize bude poskytnut k připomínkám a k doplnění všem školám do konce roku 2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo