Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

Závěrečné zkoušky v červnu 2019  

K červnovému termínu se zaregistrovalo 501 škol, které vyučují učební obory. Ke zkouškám zde bylo přihlášeno 27 738 žáků, z toho 19 076 chlapců a 8 662  dívek. V oborech kategorie H se jednalo o 24 840 žáků, z toho 17 339 chlapců a 7 501 dívek, v oborech kategorie E to bylo 2 898 žáků, z toho 1 737 chlapců a 1 161 dívek.

Výsledky žáků

Výsledky žáků poskytlo ve zpětné vazbě 230 škol tj. 45,9 % škol.

 Známka Písemná Praktická Ústní

1

1274

2750

2493

2

2470

2869

2498

3

2741

2190

2347

4

2178

1114

1601

5

614

220

219

 

Známky podle typu zkoušek

Zpetna vazba 2019

Žáci dosáhli v písemce průměrné známky 2,8, při ústní zkoušce 2,4 a při praktické zkoušce 2,25.

  • Podobně jako v minulých letech byla pro žáky nejtěžší písemná zkouška, kde je také největší počet neúspěšných absolventů. Nesložilo ji 614 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a trojka.
  • Ústní zkoušku nesložilo 219 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a jednička.
  • U praktické zkoušky propadlo 220 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a jednička.

Hodnocení témat

Hodnocení témat vyplnilo 60 škol, tj. pouze 12%. Při tomto hodnocení přidělovaly školy tématům známky od jedničky do pětky. Průměrná známka hodnocení je 1,34. Hodnocení 5 uvedly čtyři školy v pěti oborech.

Kromě přidělování známek měly školy možnost vyjádřit také konkrétní připomínky. Většinou však dávaly kladné hodnocení typu: Bez komentáře, Druh a obsah všech témat bez výhrad, Dobře zvolené téma apod.

Skutečných připomínek bylo velmi málo. Poukazují např. na drobný technický problém nebo nepřesnou či zastaralou formulaci zadání. Pedagogové také upozorňují, že určitá témata jsou příliš náročná (nebo také málo) nebo že kladou neadekvátní časové nároky. Např. u oboru Cukrář jedna škola navrhla, aby byla z důvodu přílišné pracnosti vyřazena témata: jádrové trubičky, jádrové kornoutky s ovocným bílkovým krémem a špičky s tekutou náplní. A navrhla současně, čím je nahradit. Učitelé také u některých oborů vznesli požadavky na změnu bodového hodnocení. Např. v oboru Číšník škola požadovala, aby byl přehodnocen počet bodů za sestavení slavnostní tabule (nyní 25 bodů) a obhajobu samostatné odborné práce (nyní 10 bodů) na 20 a 15 bodů.

Objevily se i připomínky, že je v některých zadáních příliš teorie a málo praxe. V technických oborech školy upozornily na to, že jsou jednotlivá témata různě rozsáhlá a jejich náročnost je nevyvážená, případně také na to, že se změnily normy používané ve školách. Připomínky se týkaly také přílišné obtížnosti řady témat u oborů kategorie E.

Všechny připomínky z červnového termínu byly vypořádány v letních měsících. Vypořádání má na starosti vždy editor či editorka daného jednotného zadání. Chyby a nepřesné formulace byly okamžitě opraveny, tak aby se už v jednotných zadáních pro další termíny ZZ nevyskytovaly. Podstatnější změny ale budou provedeny až v zadáních pro školní rok 2019/2020. Kvůli nim se konají v CZVV (dříve v NÚV) porady k těm oborům, které takové změny vyžadují. Porad se zúčastňují pedagogové ze škol, které daný obor vyučují, na místě jsou dohodnuty potřebné změny, postup prací a také kdo je za jejich provedení zodpovědný.

Závěrečné zkoušky v září 2019

V září 2019 se k závěrečným zkouškám zaregistrovalo 348 škol, které si stáhly zadání pro 91 oborů vzdělání. Jednotné zadání pro září tedy použilo 70% škol. Zářijový termín je opravný pro žáky, kteří v červnu neuspěli, a náhradní pro ty, kteří se ZZ nemohli zúčastnit v červnu. Ke zkouškám šlo 3 942 žáků, z toho v oborech kategorie H to bylo 3 756, v oborech kategorie E jen 186.  

Výsledky žáků

Výsledky žáků vyplnilo 80 škol (23% z registrovaných škol). 

  • Nejhůř dopadla písemná zkouška s průměrnou známkou 3,16, nesložilo ji 117 žáků. Jde o podstatné zhoršení oproti červnu, kdy žáci dosáhli  průměru 2,27.
  • Při ústní zkoušce dosáhli žáci průměru 3,15 a nesložilo ji 47 žáků. Také zde jsou výsledky horší - v červnu žáci dosáhli průměru 2,4.
  • Nejlépe dopadla praktická zkouška s průměrnou známkou 2,98, propadlo 33 žáků. Jde opět o zhoršení oproti červnovému termínu, kdy byl průměr 2,25. 

Hodnocení témat 

Hodnocení témat vyplnilo pouze 6 škol. Témata byla školami hodnocena převážně velmi pozitivně - průměr známek činí 1,7. Žádné téma nebylo hodnoceno známkou pět, čtyřku a trojku udělila vždy jedna škola, ostatní hodnotily jedničkami a dvojkami.  

Ve zpětné vazbě byla uvedena jen jedna připomínka, a to v oboru Opravář zemědělských strojů. Škola v ní navrhuje úpravu v zadání praktické zkoušky, protože požadovaný výrobek považuje za příliš náročný z časového hlediska a materiál, který má být použit, není v současnosti na trhu. Připomínka bude vypořádána do zveřejnění jednotných zadání pro červen 2020.

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

16.09.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

15.07.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín září 2020.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

03.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu č. 135/2020 Sb.

11.05.2020

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací v učebních oborech

07.04.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

27.03.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

... více

Příprava škol a žáků na závěrečné zkoušky v současné situaci

26.03.2020

V souvisosti s uzavřením škol Centrum uveřejňuje doporučení pro školy a žáky k přípravě na ústní zkoušky, písemné zkoušky a ke zpracování samostatné odborné práce.

... více

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku a nejčastější dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

25.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souvislosti s šířením koronaviru v České republice a následným uzavřením škol nový web pro podporu vzdělávání na dálku a zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školství.

... více

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek

23.03.2020

Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

... více

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

10.03.2020

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

02.03.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

... více

V CZVV se konala porada k oboru Prodavačské práce

25.02.2020

Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

... více

Centrum zveřejnilo metodickou publikaci ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

20.02.2020

Právě jsme vydali metodickou publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2019/2020. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě každoročně aktualizujeme a vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

... více

Nový web závěrečné zkoušky byl spuštěn

07.01.2020

V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky.

... více

Témata samostatných odborných prací v rámci praktických zkoušek byla zveřejněna

02.01.2020

Od 2. ledna 2020 jsou v informačním systému pro školy zveřejněna témata samostatných odborných prací ve vybraných oborech a zaměřeních. Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

... více

Porada k oboru vzdělání Práce ve stravování

19.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019. 

... více

Co ukázala zpětná vazba ze škol

15.11.2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

... více

Porada k oboru vzdělání Provozní služby

14.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019. 

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

01.10.2019

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo