Metodika je vydávána každoročně s cílem pomoci pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečnou zkoušku. Ti v ní najdou návod, jak postupovat při přípravě všech částí závěrečné zkoušky. 

Ve školním roce 2023/2024 zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, a její novela č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.)

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2023/2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy Č. j.: MSMT-29843/2023-2 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je spolu s dalšími doprovodnými informacemi k dispozici také v sekci Metodická podpora.

Porady se zástupci škol o aktuálním stavu a obsahu JZZZ

Proběhlo setkání se zástupci škol pro obory Potravinářské práce, Provozní služby a Tiskař na polygrafických strojích.

... více

Připravili jsme pro vás metodiku pro závěrečnou zkoušku ve školním roce 2023/2024

Metodika je vydávána každoročně s cílem pomoci pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečnou zkoušku. Ti v ní najdou návod, jak postupovat při přípravě všech částí závěrečné zkoušky. 

... více

Uskutečnila se porada k oboru vzdělávání Operátor skladování

Hlavním cílem porady bylo seznámit odborníky ze škol s finálním nastavením úkolů v revidované oblasti Administrativa skladování.

... více

Vyhlašujeme 13. ročník soutěže samostatných odborných prací učňů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR třináctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Přehled z výstupů proběhnutých porad

Porady k JZZZ se konaly pro obory: Tesařské práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby. Knihařské práce a Opravářské práce.

... více

Konaly se další porady k závěrečným zkouškám

Tentokrát se jednalo se o obory vzdělání Zahradnická výroba, Zedník, zaměření obkladač a Zemědělské práce.

... více

Přinášíme vám závěry z porad: Operátor skladování, Instalatér, Vlásenkář a maskér, Elektromachanik

Cílem porady bylo seznámit odborníky ze škol s aktuálním stavem a obsahem JZZZ pro ústní, praktickou a písemnou zkoušku.

... více

Proběhla porada škol k oboru: Zednické práce

Cílem porady bylo formou krátké prezentace seznámit odborníky ze škol s aktuálním stavem a obsahem JZZZ pro ústní, praktickou a písemnou zkoušku a navázání spolupráce v případě nutnosti revize ZZ.

... více

Závěry z porady k oboru vzdělávání: Klempíř

Porada se uskutečnila dne 3. října 2023. Zúčastnilo se jí 20 zástupců z 26 pozvaných škol.

... více

Na konci srpna a v měsíci záři se uskutečnily porady škol

Jednalo se o obory: Opravářské práce, Kominík, Řezník a Rybář.

... více

Závěrečné zkoušky v oboru vzdělávání Práce ve stravování

Porada se zástupci škol a CZVV se uskutečnila 30.5.2023.

... více

Proběhly porady škol: Rekondiční a sportovní masér, Čalounická výroba a Šití prádla

Závěry porad škol k revizi jednotného zadání závěrečné zkoušky.

... více

Malířské a natěračské práce – porada škol

Porada škol k JZZZ pro školní rok 2023/2024 se uskutečnila dne 15.5.2023.

... více

Závěry z porady škol k oboru Prodavač

Proběhla porada škol k tématům praktické zkoušky.

... více

Závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Reprodukční grafik

Cílem porady, která proběhla 2.5.2023 , bylo formou krátké prezentace seznámit odborníky ze škol s aktuálním stavem a obsahem JZZZ pro ústní, praktickou a písemnou zkoušku a navázání spolupráce v případě nutnosti revize ZZ.

... více

Proběhla porada škol k oboru Knihař

25.. dubna proběhla porada se zástupci škol, kteří se seznámili s aktuálním stavem jednotného zadání v oboru vzdělávání JZZZ
34-57-H/01 Knihař

... více

Odborníci se seznámili se zadáním zkoušky v oboru Kameník

Porada škol k JZZZ 36-54-H/01 Kameník se uskutečnila 4. dubna 2023.

... více

Závěry z porady v oboru vzdělávání Montér suchých staveb

Porada škol k JZZZ 36-66-H/01 Montér suchých staveb se uskutečnila 11. dubna 2023.

... více

Proběhla porada škol v oboru vzdělávání Pekař

Cílem porady bylo seznámení odborníků ze škol, které vyučují obor vzdělání Pekař, s aktuálním stavem jednotného zadání.

... více

Nová banka úkolů pro Elektrotechnické a strojně montážní práce

Předměte proběhlé porady škol byla nová banka úkolů pro písemnou zkoušku.

... více

Vyhlašujeme 12. ročník soutěže odborných prací učňů

Centrum vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dvanáctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Proběhla porada škol v oboru vzdělávání Tesař

Porada škol k JZZZ 36-64-H/01 Tesař, která byla zaměřena na praktickou zkoušku, se uskutečnila 22. března 2023.

... více

Zveřejnění jednotného zadání závěrečných zkoušek

Od dnešního dne zahájilo CZVV zveřejňování jednotných zadání závěrečných zkoušek pro termín červen 2023.

Metodika závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Školám byla v informačním systému zpřístupněna aktualizovaná metodika k zajištění organizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2022/2023.

... více

Konference pro školy s gastoobory ke změnám JZZZ 2022/2023

15.2. a 16.2. CZVV uspořádal dvě samostatné konference pro školy k JZZZ pro obor vzdělání Kuchař-číšník k aktualizaci obsahu závěrečných zkoušek.

... více

MŠMT určuje podmínky konání závěrečné zkoušky pro cizince

Opatření obecné povahy se týká závěrečné zkoušky 2023.

... více

Zveřejnění SOP 2023

Témata samostatných odborných prací pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněna na kartě Závěrečná zkouška v IS ZZ.

Porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru Chemik-laborant

Zástupci škol projednávali připomínky ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

... více

Závěr z porady o zkoušce v oboru Opravář lesnických strojů

Obsahem jednání bylo zavedení testu do písemné ZZ, a vyřazení otázek týkajících se wankelových motorů.

... více

Proběhla porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru Zahradnické práce

Cílem porady škol bylo rozhodnout o úpravách obsahu závěrečných zkoušek.

... více

CZVV projednávalo se školami témata závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Kadeřník

Jednání s více než 50 zástupci škol vyučujících tento obor vzdělání navazovalo na setkání z dubna tohoto roku.

... více

Závěry z porady o závěrečné zkoušce v oboru Truhlář

Již čtvrté setkání CZVV se zástupci vybraných škol vyučujících obor vzdělání Truhlář se uskutečnilo online 18. října 2022.

... více

CZVV se školami projednávalo zadání závěrečné zkoušky v oboru Opravář zemědělských strojů

Cílem schůzky byla celková revize zadání závěrečné zkoušky v oboru na základě připomínek ze škol a konzultace změn v podobě jednotných zadání ve školním roce 2022/2023.

... více

Jednotná zadání pro prosincový termín závěrečné zkoušky

Zadání pro závěrečnou zkoušku konanou v prosinci 2022 byla zpřístupněna v informačním systému JZZZ.

... více

Porada se školami k Dějinám umění v rámci závěrečné zkoušky

V rámci setkání byla řešena podoba závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Zlatník a klenotník, Umělecký keramik a Vlásenkář a maskér.

... více

Soutěž samostatných odborných prací vstoupila do druhé dekády

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR dne 30. srpna 2022 vyhodnotilo již jedenáctý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci. 

... více

Jednotná zadání závěrečné zkoušky pro zářijový termín

Zadání pro závěrečnou zkoušku konanou v září 2022 byla zpřístupněna v informačním systému JZZZ.

... více

CZVV uspořádalo porady o závěrečné zkoušce v oborech Umělecký truhlář a řezbář a Mechanik plynových zařízení

Porady se uskutečnily 12. a 17. května 2022 za účasti zástupců škol vyučujících dané obory.

... více

Porada se školami o závěrečné zkoušce v oboru Kadeřník

CZVV se školami konzultovalo změny v podobě jednotných zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2022/2023.

... více

Vyhlašujeme 11. ročník soutěže samostatných odborných prací učňů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a Hospodářská komora ČR vyhlašují jedenáctý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Témata SOP školy mají k dispozici již od 3. ledna 2022.

... více

CZVV se školami konzultovalo vybrané aspekty závěrečné zkoušky v oboru Stravovací a ubytovací služby

Porada se konala 6. ledna 2022 za účasti zástupců 18 středních škol vyučujících obor vzdělání. 

... více

Témata samostatných odborných prací pro školní rok 2021/2022

CZVV v informačním systému závěrečné zkoušky zpřístupnilo školám zadání samostatných odborných prací pro 13 oborů vzdělání.

... více

Porada se zástupci škol o závěrečné zkoušce v oboru Bižuterní výroba

S účastníky porady byl diskutován budoucí model banky úkolů, která by měla být poprvé použita v červnovém termínu závěrečné zkoušky v roce 2023.

... více

Školám byla představena aktuálně platná banka úkolů v oboru Stavební práce

Online porada CZVV se zástupci škol se konala 15. listopadu 2021 za účasti zástupců 7 škol vyučujících tento obor vzdělání.

... více

CZVV jednalo se školami o podobě závěrečné zkoušky v oboru Truhlář

Online konference se 11. listopadu 2021 zúčastnilo více než 100 zástupců z 85 škol vyučujících obor.

... více

Závěry z říjnových porad se zástupci škol k jednotným zadáním

V průběhu října CZVV uspořádalo celkem pět porad se zástupci škol, které vyučují obory vzdělání Obráběč kovů, Lesnické práce, Prodavačské práce, Zpracovatel přírodních pletiv a Zemědelec-farmář.

... více

Soutěž samostatných odborných prací podesáté

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky desátý ročník soutěže žáků učebních oborů o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP).

... více

Jednotná zadání pro zimní termín závěrečné zkoušky byla zpřístupněna školám

Jednotná zadání pro prosincový termín 2021 jsou školám k dispozici v informačním systému závěrečné zkoušky.

... více

Zpřístupnění jednotných zadání závěrečné zkoušky pro podzimní termín

Jednotná zadání pro zářijový termín 2021 jsou školám k dispozici v informačním systému závěrečné zkoušky.

... více

Informace k vyplňování vysvědčení a protokolu o závěrečné zkoušce v letošním školním roce

Na základě častých dotazů ze škol týkajících se vyplňování tiskopisů o závěrečné zkoušce ve školním roce 2020/2021 zveřejňujeme vyjádření MŠMT k této problematice.

... více

Centrum uspořádalo poradu se školami o podobě závěrečné zkoušky v oborech Elektrikář a Elektrikář - silnoproud

Porada proběhla na konci května za účasti zástupců 25 škol, které vyučují oba dva obory vzdělání.

... více

Setkání se zástupci škol na téma samostatné odborné práce v oboru Truhlář

V rámci porady se školami s největším počtem žáků v oboru bylo prezentováno nově vytvořené téma samostatné odborné práce Truhlář a návazné téma praktické zkoušky Truhlářský výrobek.

... více

Pro závěrečnou zkoušku v oboru Podlahář vznikne nová banka úkolů

CZVV projednalo podobu banky úkolů pro písemnou zkoušku se zástupci několika škol, které tento obor vyučují.

... více

Centrum se školami projednávalo podobu banky úkolů ve vybraných oborech

Na konci dubna byly uspořádány porady se zástupci škol k nově vytvářeným bankám úkolů pro obory Klempířské práce ve stavebnictví, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Umělecký truhlář a řezbář.

... více

Pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř je připravována banka úkolů

Zástupci škol byli seznámeni s návrhem struktury a obsahu jednotlivých oblastí připravované banky úkolů na poradě konané 21. dubna 2021.

... více

Závěry z porady se školami o závěrečné zkoušce v oboru Podkovář a zemědělský kovář

Na základě porady, která se uskutečnila 22. dubna 2021, vznikne v oboru banka úkolů pro písemnou zkoušku.

... více

Porady se zástupci škol o podobě závěrečné zkoušky v oborech Podlahářské práce a Kamnář

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v polovině dubna další dvě porady se zástupci škol o budoucích úpravách závěrečné zkoušky.

... více

Centrum uspořádalo poradu se zástupci škol, které vyučují zaměření Cukrářské práce v oboru Potravinářská výroba

Porada členů týmu závěrečné zkoušky se zástupci škol, na kterých je zaměření vyučováno, se uskutečnila elektronicky ve středu 14. dubna 2021.

... více

V Centru se uskutečnila porada se zástupci škol s největším počtem žáků v oboru Kuchař-číšník

Setkání škol se zástupci Centra proběhlo distančně 7. dubna 2021. Hlavním tématem byla diskuze o přípomínkách škol k podobě některých jednotných zadání závěrečné zkoušky.

... více

Porada se zástupci škol na téma závěrečná zkouška v oboru Truhlářská a čalounická výroba

Zástupci CZVV, NPI ČR a 18 středních škol jednali na konci března o podobě závěrečné zkoušky v oboru Truhlářská a čalounická výroba, zaměření Truhlářská výroba.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací učňů pro školní rok 2020/2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR desátý ročník soutěže samostatných odborných prací.

... více

V informačním systému závěrečné zkoušky byla zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín

Od 1. března 2021 je školám umožněna registrace a stahování jednotných zadání závěrečné zkoušky pro termín červen 2021.

... více

Metodika ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Centrum připravilo metodickou publikaci pro školy věnující se realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2020/2021.

... více

Centrum uspořádalo poradu se zástupci škol o závěrečné zkoušce v oboru Dřevařská výroba

Jednání o podobě závěrečné zkoušky se uskutečnilo elektronicky 18. února 2021 za účasti 8 zástupců z 5 škol, které obor vyučují.

... více

Dodatek k opatření obecné povahy a metodika pro školy ke konání závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021. Společně s dodatkem byla zveřejněna doprovodná metodika ke konání závěrečné zkoušky.

... více

Porada se zástupci škol na téma závěrečná zkouška v oboru Zahradník

Zástupci Centra, Národního pedagogického institutu České republiky a 24 středních škol projednávali potenciální úpravy v podobě závěrečné zkoušky v oboru.

... více

Opatření obecné povahy, kterým se upravuje podoba závěrečné zkoušky

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v reakci na přetrvávající distanční výuku opatření, jímž se mění některé z podmínek pro konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2021.

... více

Ministerstvo představilo detaily o podobě závěrečné zkoušky

Na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny úpravy v podobě závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021.

... více

Centrum připravilo banky úkolů pro písemnou zkoušku pro dalších šestnáct oborů vzdělání

Banky úkolů jsou určeny pro vybrané obory vzdělání, u nichž dosud nebylo možné realizovat písemnou zkoušku na počítači.

... více

Zástupci CZVV a středních škol se shodli na revizi závěrečné zkoušky v oboru Jezdec a chovatel koní

Poslední porada se zástupci středních škol v letošním roce se uskutečnila 16. prosince 2020, a to opět distančním způsobem.

... více

Centrum uspořádalo poradu na téma závěrečná zkouška v oborech Truhlář a Truhlářská a čalounická výroba

Porada proběhla online za účasti týmu závěrečné zkoušky CZVV a zástupců 21 škol, na kterých se truhlářství a čalounictví vyučují.

... více

Závěry z porady se zástupci škol, které vyučují obor Textilní a oděvní výroba

CZVV uspořádalo na začátku prosince setkání se zástupci škol s cílem vytvořit banku úkolů pro generování témat písemné zkoušky pro závěrečnou zkoušku.

... více

Zveřejnění témat samostatné odborné práce pro školní rok 2020/2021

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2020/2021 byla publikována v informačním systému závěrečné zkoušky.

... více

Informace MŠMT k provozu škol od 25. listopadu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informaci, jež stanovuje bližší podmínky provozu škol od konce listopadu 2020.

... více

Co ukázala zpětná vazba o výsledcích žáků při závěrečné zkoušce v roce 2020

Závěrečná zkouška v učebních oborech měla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 poněkud odlišný průběh.

... více

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosincovém termínu jsou k dispozici školám

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech připravená pro termín prosinec 2020.

... více

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín září 2020.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu č. 135/2020 Sb.

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací v učebních oborech

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

... více

Příprava škol a žáků na závěrečné zkoušky v současné situaci

V souvisosti s uzavřením škol Centrum uveřejňuje doporučení pro školy a žáky k přípravě na ústní zkoušky, písemné zkoušky a ke zpracování samostatné odborné práce.

... více

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku a nejčastější dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souvislosti s šířením koronaviru v České republice a následným uzavřením škol nový web pro podporu vzdělávání na dálku a zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školství.

... více

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek

Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

... více

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

... více

V CZVV se konala porada k oboru Prodavačské práce

Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

... více

Centrum zveřejnilo metodickou publikaci ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Právě jsme vydali metodickou publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2019/2020. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě každoročně aktualizujeme a vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

... více

Nový web závěrečné zkoušky byl spuštěn

V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky.

... více

Témata samostatných odborných prací v rámci praktických zkoušek byla zveřejněna

Od 2. ledna 2020 jsou v informačním systému pro školy zveřejněna témata samostatných odborných prací ve vybraných oborech a zaměřeních. Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

... více

Porada k oboru vzdělání Práce ve stravování

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019. 

... více

Co ukázala zpětná vazba ze škol

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

... více

Porada k oboru vzdělání Provozní služby

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019. 

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.