Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

Porady se zúčastnili zástupci sedmi škol: OU Praha 2 – Vvyšehrad, OŠ výroby a služeb Plzeň, SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem, SŠ profesní přípravy Hradec Králové, SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, OU a Praktická škola Hlučín, SŠ gastronomie a obchodu Zlín. Za CZVV byla přítomna vedoucí oddělení závěrečné zkoušky a garant pro ZZ Hana Hušáková a editorka jednotného zadání pro obor 66-51-E/01 Prodavačské práce Romana Jezberová.

Závěry porady

Písemná zkouška

Účastníci porady se shodují v tom, že písemná zkouška je po revizích v OU Vyšehrad velmi dobře zpracovaná a má precizně nastavené hodnocení. Je ovšem potřeba upravit dvě oblasti - Zbožíznalství a Paragon a výpočty.

Účastníci porady se shodli na těchto změnách, které budou platit již v běžícím školním roce 2019/2020:

Zbožíznalství

Zástupci škol v rámci porady posoudili všechny úkoly oblasti Zbožíznalství, jak potravinářského, tak i nepotravinářského. Zvážili jejich vhodnost a vyřadili příliš náročné nebo podrobné úkoly (např. v oblastech železářství, galanterie apod.).

Z potravinářského sortimentu byly vyřazeny tyto úkoly: Révové víno - podle obsahu cukru; Skupiny kávovin; Dochucovací prostředky; Rozdělení potravin podle výživy.

Z nepotravinářského sortimentu byly vyřazeny úkoly: Textilní galantérie; Použití hedvábí; Použití lnu; Použití bavlny; Použití vlny; Spojovací materiál; Hrničky; Nástroje na opracování kovů a dřeva; Jízdní kola; Druhy sklenic; Broušené sklo; Zušlechťování skla; Vady skla; Výroba papíru, Gramáž papíru.

Paragon a výpočty

Nově je hodnota oblasti nastavena na 10 bodů, a to z důvodu změny bodování u úkolu Paragon. Tento úkol byl zjednodušen (žák nebude počítat DPH), a proto za něj nebude maximálně 14 bodů, ale 7 bodů.

Test

Test obsahuje celkem 210 otázek, z nichž se generuje zadání. Školy upozornily na to, že u některých otázek existuje víc správných odpovědí. Před březnovým zveřejněním jednotných zadání proto bude provedena kontrola testových otázek, kterou byla pověřena zástupkyně OŠ výroby a služeb Plzeň.

Revize banky úkolů pro písemnou zkoušku byla naplánována a odsouhlasena pro školní rok 2020/2021 a bude se týkat oblasti Zbožíznalství.

Celá oblast Zbožíznalství bude od školního roku 2020/2021 rozdělena na Zbožíznalství I – potravinářský sortiment (40 bodů) a na Zbožíznalství II – nepotravinářský sortiment (20 bodů). Tím bude zajištěno, aby žák v rámci tématu dostal otázku z obou sortimentů zboží. Zároveň dojde i ke snížení rozsahu generovaného tématu pro žáka.

Praktická zkouška

Zástupci škol vznesli připomínku k organizačním pokynům u praktické zkoušky, podle nichž tato zkouška trvá jeden den, celkem 7 hodin. Vzhledem ke specifičnosti žáků, kteří se učí v oborech kategorie E, chtějí mít školy možnost rozložit praktickou zkoušku do dvou dnů. Tato změna bude v zadávací dokumentaci provedena již pro školní rok 2019/2020, školy si tedy mohou praktickou zkoušku rozdělit do více dnů.

Ústní zkouška

Obsah témat ústní zkoušky je podle škol vyhovující. Upozornily ale na to, že je rozčleněn do příliš velkého počtu témat, což vede k tomu, že si jsou témata často obsahově podobná.

Pro školní rok 2019/2020 zůstanou témata beze změny.

Revize témat ústní zkoušky byla naplánována pro školní rok 2020/2021:

V rámci revize proběhne redukce počtu témat, a to tak, aby každé téma bylo jedinečné. Přitom každé téma se bude skládat ze dvou odborných oblastí – z Techniky prodeje a Zbožíznalství.

Revizi témat provede ve spolupráci s CZVV zástupce SŠ prof. Zdeňka Matějíčka, Ostrava-Poruba. Výsledek revize bude poskytnut k připomínkám a k doplnění všem školám do konce roku 2020.

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

16.09.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

15.07.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín září 2020.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

03.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu č. 135/2020 Sb.

11.05.2020

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací v učebních oborech

07.04.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

27.03.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

... více

Příprava škol a žáků na závěrečné zkoušky v současné situaci

26.03.2020

V souvisosti s uzavřením škol Centrum uveřejňuje doporučení pro školy a žáky k přípravě na ústní zkoušky, písemné zkoušky a ke zpracování samostatné odborné práce.

... více

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku a nejčastější dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

25.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souvislosti s šířením koronaviru v České republice a následným uzavřením škol nový web pro podporu vzdělávání na dálku a zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školství.

... více

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek

23.03.2020

Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

... více

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

10.03.2020

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

02.03.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

... více

V CZVV se konala porada k oboru Prodavačské práce

25.02.2020

Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

... více

Centrum zveřejnilo metodickou publikaci ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

20.02.2020

Právě jsme vydali metodickou publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2019/2020. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě každoročně aktualizujeme a vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

... více

Nový web závěrečné zkoušky byl spuštěn

07.01.2020

V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky.

... více

Témata samostatných odborných prací v rámci praktických zkoušek byla zveřejněna

02.01.2020

Od 2. ledna 2020 jsou v informačním systému pro školy zveřejněna témata samostatných odborných prací ve vybraných oborech a zaměřeních. Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

... více

Porada k oboru vzdělání Práce ve stravování

19.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019. 

... více

Co ukázala zpětná vazba ze škol

15.11.2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

... více

Porada k oboru vzdělání Provozní služby

14.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019. 

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

01.10.2019

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo